12e eeuw

13e eeuw

14e eeuw

15e eeuw

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

Franse tijd

19e eeuw

20e eeuw

21e eeuw

LEIDSE JAARTALLEN

Hierna volgt een lijst met Leidse jaartallen, van de 12e eeuw tot heden. Hierin is veel aandacht besteed aan gebeurtenissen die het stadsbeeld hebben bepaald, met name aan techniek. Ook is gepoogd de groei, daling en groei van het bevolkingsaantal weer te geven.

Vrijwel alle kronieken van de stad Leiden zijn vanuit de achtergrond van de makers opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de Kroniek die werd gepubliceerd in het Leidse Jaarboekje van 1907. Die markeert de start van de jaarlijkse selectie van gebeurtenissen die door de Vereniging Oud Leiden in haar Jaarboekje is opgenomen.

Klik op de plattegrond hiernaast voor een vergroting
Leiden plattegrond

12E EEUW

1121Inwijding eerste St. Pieterskerk (11-sep)
1150 ongeveerBouw Burcht met stenen ringmuur met kantelen

13E EEUW

1250   Bevolkingsaantal geschat op 1.250 (BOER1991)
1266Oudst bewaarde tekst uitbreiding Leidse stadsrechten
1294EERSTE stadsvergroting ivm aankomst van uit Ieper en omstreken verdreven inwoners (tussen de Oude en de Nieuwe Rijn, tot aan de Herengracht)
1294Hooglandse Kerkgracht en Hooigracht gegraven

14E EEUW

1315   Inwijding eerste St. Pancras of Hooglandse Kerk (sep)
1328De latere jurist Philips van Leyden geboren, zoon van Pieter Gobburgenzn (schepen van Leiden) en Christina Vrankendr
1350TWEEDE stadsvergroting (Maredorp), bevolkingsaantal geschat op 4.000 (BOER1991)
1366Verheffing Hooglandse Kerk tot kapittelkerk (29-okt)
1389DERDE stadsvergroting (W. en Z.-W. van Rapenburg en Steenschuur)

15E EEUW

1400   Bevolkingsaantal geschat op 5.000 (BOER1991)
1426Inwijding nieuwe Pieterskerk
1440Bevolkingsaantal geschat op 6.000 (BOER1991)
1463Overname Gravensteen door de gemeente Leiden van de graaf van Holland, einde terechtstellingen Blauwe Steen
1494De schilder Lucas van Leyden geboren, zoon van Huygh Jacobsz (schilder) en Marie Hendriksdr

16E EEUW

1500Bevolkingsaantal geschat op 14.250 (BOER1991)
1509Pestepidemie
1509De latere prediker van de wederdopers Jan van Leyden geboren, zoon van Beukel Gerritsz en Alijdgen Jansdr
1512Instorting van de ruim 100 meter hoge toren van de Pieterskerk (4/5-mrt)
1535Stopzetten werkzaamheden aan Hooglandse Kerk
1542De latere stadssecretaris Jan van Hout te Leiden geboren, zoon van Cornelis Meeszn van Hout en Margriete Pieter Jaspersdr
1566Beeldenstorm
1568Begin 80-Jarige Oorlog
1572Leiden koos de zijde van de Opstand (jun)
1572Sint-Bartholomeusnacht (24-aug)
1573Inrichting Pieterskerk en Hooglandse Kerk voor Gereformeerde eredienst
1574Leidens Ontzet (3-okt)
1574Bevolkingsaantal geschat op 12.456 (BOER1991)
1575Stichting universiteit
1576Bouw nieuwe gevel Stadhuis aan de Breestraat, ontworpen door Lieven de Key
1577Komst Vlamingen, via Engeland
1578Aanvang Franstalige hervormde diensten door hoogleraar G. Feugueray (9-mei)
1580Parma onderwerpt Zuidelijke Nederlanden, veel Zuid-Nederlanders migreren naar het Noorden
1581Volkstelling, omstreeks 12.000 inwoners (NOOR1996)
1582Val van Hondschoote
1583Inschrijving 96 poorters uit Hondschoote; val van Bailleul (Belle)
1584Vestiging in één keer vanuit Brugge van 450 Waalse hervormde gezinnen, afkomstig uit de streken van Artois, Henegouwen, Luik en Namen; bevestiging Waalse kerkeraad, Vrouwekerk
1585Verovering Antwerpen
1587/1592Aanleg bolwerken
1590Aanleg Hortus Medicus
1598Edict van Nantes (13-apr)
Burcht, 1582 Burcht

17E EEUW

1604Demping Pieterskerkgracht
1606De schilder Rembrandt van Rijn geboren (15-jul), zoon van Harmen Gerritsz (molenaar) en Neeltje Willemsdr van Zuytbrouck
1607Overwelving Hooglandse Kerkgracht
1609Vestiging Pilgrim Fathers in Leiden vanuit Engeland via Amsterdam
1611VIERDE stadsuitbreiding (van Oude Vest tot Mare Singel)
161980 Vlaamse vluchtelingen (va 1575)
1620Mayflower met Pilgrim Fathers vanuit Rotterdam naar New England
1621Investering Leiden in oprichting eerste West-Indische Compagnie, gericht op o.a slavenhandel
1622Volkstelling, 44.745 inwoners (NOOR1996)
1624/1625Pest epidemie, bijna 10.000 inwoners overleden
1633Overwelving Papengracht
1635Pest epidemie, bijna 15.000 inwoners overleden
1640Lakenhal in gebruik genomen
1644VIJFDE stadsuitbreiding (Haven)
1648Vrede van Munster
1649Ingebruikneming Marekerk
1649100 Vlamingen (va 1620)
1651Verkoop van de Burcht aan het Leidse stadsbestuur
1655Pest epidemie, meer dan 10.000 inwoners overleden
1656Aanvang graven Haarlemmertrekvaart (mrt)
1657Eerste trekschuit Leiden-Haarlem (1-nov)
1659ZESDE en LAATSTE stadsuitbreiding binnen de singels, tussen Haven en Geregracht
1661Bouw stenen Pesthuis
1668De latere arts en hoogleraar Herman Boerhaave te Voorhout geboren (31-dec), zoon van Jakob Boerhaave (predikant) en Hagar Daelder
1669Epidemie waarna veel grachten gedempt werden; 125 Vlamingen (va 1650)
1670Overwelving Voldersgracht (Langebrug)
1674Deelname Leiden aan oprichting tweede West-Indische Compagnie, gericht op o.a slavenhandel
1681Demping Hooigracht
1685Herroeping Edict van Nantes (18-okt)
1694Oprichting Ars Aemula Naturae
169962 Vlamingen (va 1670)

18E EEUW

1723   Inrichting eerste Synagoge aan het Levendaal
1742Proefschrift van de Ghanese ex-slaaf Jacobus Capitein: "Dissertatio politico-theologica de servitute, libertati christianæ non contraria" / "Staatkundig-godgeleerd onderzoekschrift over de slaverny, als niet strydig tegen de christelyke vryheid"
1748Pachtersoproer
1748Aantal inwoners 37.200 mensen (NOOR1996)
174932 Vlamingen (va 1700)
1778Oprichting van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen
1785Publikatie Leids Ontwerp: Ontwerp om de republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken

FRANSE TIJD

Bataafsche

1795   Bijeenkomst in de Marekerk waarbij een Provisionele Raad der Gemeente van Leyden werd gekozen (19-jan)
1795Eerste Nederlandse volkstelling, aantal inwoners 30.955 (NOOR1996)
179532 Vlamingen (va 1750)
1802Pesthuis wordt Militair Hospitaal
1804Leidse kanonnen van de wallen gehaald
1806Oprichting Koninkrijk Holland
1807Ramp met buskruit, (12-jan)
1810Annexatie Koninkrijk Holland door Franse Keizerrijk
1811Begin Burgerlijke Stand
1811Kort bezoek keizer Napoleon aan Leiden en Katwijk (24-okt)
1813Einde Franse bezetting

19E EEUW

1815   Aantal inwoners 28.500 (NOOR1996)
1816Oprichting Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leiden
1816Plaatsing van de eerste stoommachine in de Nederlandse textielindustrie door Jan van Heukelom
1816Nederduits Gereformeerde Kerk wordt Hervormd
1819Afbraak (Waalse) Vrouwekerk
1822Voormalige Pesthuis krijgt justitiële bestemming
1825Verbouwing Korenbrug tot de huidige vorm
1829Aantal inwoners 34.564 (VELL1962)
1832Eerste cholera epidemie
1835Stichting Rijksmuseum van Oudheden
1835Aanleg Plantsoen langs de Zoeterwoudse singel
1837De latere natuurkundige en hoogleraar Johannes Diderik van der Waals geboren (23-nov), zoon van Jacobus van der Waals (timmerman) en Elisabeth van den Berg
1839Geboorte van Maria Catharina Swanenburg (9-sep), dochter van Clemens Swanenburg en Johanna Dingjan, later bekend als de Leidse gifmengster Goeie Mie
1842Eerste trein Leiden-Haarlem (11-aug), exploitatie Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)
1843Opening spoorlijn Leiden-Den Haag (Voorschoten), eerste stationsgebouw
1848Opening Stedelijke Gasfabriek (eerste in Nederland), introductie gasverlichting
1849Volkstelling, aantal inwoners 39.000 (FOCK1962)
1850Instelling Bevolkingsregister
1852Aantal inwoners 36.817
1855Cholera epidemie
1855Oprichting Kweekschool voor de Zeevaart
1856Laatste openbare terechtstelling in Leiden, bij het Gravensteen, van Adrianus Blom
1858Herbouw Synagoge aan het Levendaal nadat deze door de buskruitramp zwaar was beschadigd
1860Cholera epidemie
1860Eerste uitgave Leidsch Dagblad (1-mrt)
1862Opening eerste Leidse badhuis aan de Boommarkt 21
1864Sloop van de Koepoort en de Witte Poort
1865Aantal inwoners 38.492 waarvan 25.068 Nederd. Hervormden en 9.815 Roomsch Katholieken
1866Cholera epidemie
1866Lakenhal ingericht als Stedelijk Museum
1869Aantal inwoners 39.049 (VELL1962)
1873Opening Academisch Ziekenhuis aan de Morssingel
1875Demping Cellebroersgracht (ook Broertjesgracht, thans Kaiserstraat)
1878Opening spoorlijn Leiden-Woerden
1878Aanleg drinkwaterleiding vanuit de duinen bij Katwijk door de Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM)
1879Ingebruikneming paardetram met twee lijnen (Zijlpoort-station en Plantage-station)
1879Eerste trottoir, op de Hogewoerd
1880Aansluiting spoorweg Leiden-Woerden op de Hollandsche IJzeren Spoorweg, vernieuwing en uitbreiding station en tweede stationsgebouw
1881Opening stoomtramlijnen naar Bollenstreek (Hillegom) en Katwijk
1882Oprichting plaatselijke afdeling van het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond (ANWV)
1883Stichting Meelfabriek De Sleutels door A.J. Koole en A. De Koster sr.
1884Oprichting Leidsche Ambachtsschool
1884Opening Leidsche Kaasmarkt
1884Oprichting standbeeld voor Pieter Adriaensz van der Werf op de Ruïne
1889Stadsgehoorzaal uit 1874 door brand verwoest
1890Ingebruikname telefoonnet (1-mrt)
1895Instelling Markt- en Havendienst
1895Introductie modelfiets
1895Werkstaking van katoenwevers in de Leidse Katoenfabriek
1896Aantal inwoners 44.741
1896Singels toegevoegd aan de gemeente Leiden, annexatie gedeelten van Zoeterwoude (ruim 3400 inwoners, Oegstgeest (1900 inwoners) en Leiderdorp (3000 inwoners)
1896Verbouwing Postkantoor aan de Breestraat (VARI1943)
1898Eerste Leidse auto van Jhr. J.C. Schorer (Benz, model Comfortable)
1899Aantal inwoners 53.640 (VELL1962)
1899Oprichting Leidse Volkshuis door Emilie Knappert en prof. H.L. Drucker

20E EEUW

Hulp in nood (1933) Hulp in nood

1900Oprichting van de Leidse Bestuurdersbond
1900Alle percelen binnen de bebouwde kom op het drinkwaterleidingnet aangesloten
1902Aantal inwoners 54.847
1903Besluit tot sloop van molen "de Oranjeboom" staande aan het plantsoen
1903Opening eerste magazijn "De Zon" Vroom & Dreesmann aan de Aalmarkt hoek Maarsmansteeg (7-mrt)
1903Opening Gemeentelijk Slachthuis
1907Ingebruikneming Lichtfabrieken
1907Eerste particuliere aansluiting op het elektriciteitsnet in de damesmodezaak van de gezusters Sasburg in de Haarlemmerstraat (16-okt)
1908Sloop bebouwing Paardesteeg, vernieuwing Bostelbrug tbv passeren elektrische tram
1908Opening Imperial Bioscope-Theater (eerste Leidse bioscoop) aan de Stationsweg
1909Paardesteeg wordt Prinsessekade genoemd naar de pas geboren prinses Juliana
1909De activist Marinus van der Lubbe te Leiden geboren, zoon van Franciscus Cornelis van der Lubbe en Petronella van Handel (13-jan)
1909Opening van de zgn. Kaasmarktschool (Christelijke Opleidingsschool voor Gymn., H.B.S. en U.L.O. uitgaande van de Vereniging tot oprichting en instandhouding van scholen voor L. en M.U.L.O. op gereformeerde grondslag te Leiden), ingang aan de Hooglandse Kerkgracht, architect P. Van der Horst (1-feb)
1909Aantal inwoners 58.253 (VELL1962)
1909Inwijding van het nieuwe, in Gothische stijl opgetrokken, St.-Elisabeths-ziekenhuis aan de Hooigracht (19-nov)
1910Blauwpoortsbrug vervangen door ijzeren rolbasculebrug met elektrisch mechanisme
1910Opening Openbare Leeszaal en Bibliotheek "Reuvens", Breestraat 27
1910Wandeling (consult) van Mahler en Freud door Leiden (26-aug)
1911Overkluizing Kort-Rapenburg
1911Feestelijke opening van de Elektrische Tram van Leiden naar Katwijk (16-okt)
1911Oprichting Electrische Klokkendienst, 5 openbare klokken in dienst, 10 particuliere aansluitingen met 12 klokken
1912Vanwege de ANWB is een wegwijzer geplaatst op het kruispunt Rapenburg, Breestraat, Noordeinde
1912Opening baanvak Leiden-Hoofddorp (3-aug) vanaf nieuwe station Heerenpoort
1913/1915Bouw Hoogere Burgerschool voor Jongens aan den Hoogen Rijndijk
1914De eerste spa wordt gestoken van het grondwerk voor het nieuwe Academische Ziekenhuis, ten westen van het station H.IJ.S.M. (26-mei)
1914Algehele mobilisatie (31-jul)
1914Komst ongeveer 3000 Belgische vluchtelingen (okt), ondergebracht in Zomerzorg, buitensocieteit Amicitia, Musis Sacrum, de Graanbeurs, de Rijkswerkinrichting, het gebouw van de R. K. Volksbond, de Dekenfabriek van Zaalberg en elders
1914Sluiting Kweekschool voor de Zeevaart
1915Instelling Gemeentelijke Lichtbeelden-Commissie (tot 1928)
1915Anti-militaristische vergadering van de Vrije Socialisten Vereniging in de Graanbeurs, waarbij deelnemende militairen werden opgepakt (17-mrt)
1917Invoering algemeen kiesrecht voor mannen en algemeen passief kiesrecht voor vrouwen
1918Einde Eerste Wereldoorlog, Spaanse griep epidemie
1919Invoering algemeen actief kiesrecht voor vrouwen
1920Leiden wordt door de annexatie van gedeelten der gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 5000 ingezetenen rijker
1921Bouw Gemeentelijke School- en Volksbadhuis aan de Van der Werfstraat
1921Aanleg Kooipark
1921Aantal inwoners 65.694 (VELL1962)
1922/1923Eerste verbouwing van de zgn. Kaasmarktschool, extra verdieping, extra ingang aan de Koppenhinksteeg, architect A.T. Kraan
1924Doorbraak Steenschuur-Levendaal met aanleg Korevaarstraat
1924De nieuwe Chr. HBS aan de Kagerstraat en het nieuwe schoolgebouw der Vakschool voor Meisjes aan het Rapenburg geopend door Minister De Visser (5-mei)
1924Opening van de dienst met de elektrische tram Noordwijk-Katwijk-Leiden via Voorschoten, Veur, Leidschendam naar Den Haag, voorlopig van Veur tot Den Haag nog per stoomtram (25-jan)
1924/1927Bouw Politiebureau aan de Zonneveldstraat
1925De elektrische tramlijn Den Haag-Wassenaar-Leiden van de HTM wordt in gebruik genomen tot aan het Posthof bij de Poelbrug (16-mei), het Leidse deel van de weg (Poelbrug, Haarlemmerstraat, Koudehoek) volgt even later (4-jul)
1926Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leiden gaat op in Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland
1926Verbreding Rijnsburgerweg
1926Spoorwegongeluk bij De Vink (9-sep)
1927Sloop Militair Invalidenhuis, openstelling Kaasmarkt, start bodediensten aldaar
1927Begin uitvoering centrale riolering
1927Aan de electrische klok op het kruispunt Breestraat-Hogewoerd is door de ANWB een wegwijzer aangebracht
1929/1930Tweede verbouwing van de zgn. Kaasmarktschool, gymnastieklokaal en conciërgewoning, architect A.T. Kraan
1929Stadhuisbrand (12-feb)
1929Inwijding van het nieuwe Centrale Israëlitische Wees- en Doorgangshuis in de Roodenburgerstraat (18-jun)
1929Vlucht Graf Zeppelin boven Leiden (13-okt)
1929In werking stelling van een postzegel-automaat aan het Postkantoor
1929Het verbrede Gangetje voor het verkeer opengesteld
1930Alle veemarkten naar de Nieuwe Beestenmarkt
1931Feestelijke opening Leidsche Hout (30-jun), aangelegd voor een deel in het kader van de werkverschaffing
1931Opening kinderspeeltuin Zuiderkwartier (eerste Leidse buurt-speeltuin)
1931Aantal inwoners 70.825 (VELL1962)
1931Eerste proef met schoolzwemmen, in De Zijl
1932Opening Academisch Ziekenhuis aan de Rijnsburgerweg
1932De afsluitbomen van den overweg hij het station worden voortaan electrisch bediend (6-feb)
1932Laatste rit der stoomtram Leiden-Haarlem en opening van den electrischen tramdienst in de plaats hiervan (30-dec)
1933Opening eerste cafetaria (Heck's)
1933Eerste ziekenwagen, bij stalhouderij Fa. De Jong
1933Definitieve beslissing herbouw stadhuis
1934Eerste openbare telefooncel, op de Hogewoerdsbrug (1-mei)
1934Opening nieuwe RK HBS (2-mei)
1934/1936Demping van het Levendaal
1935Sluiting baanvak Leiden-Hoofddorp (31-dec)
1935Gevestigd te Leiden: M. Toonder, illustrator, Warmonderweg 19 (werkzaam bij de Rotogravure Maatschappij)
1936Wijding nieuwe Sint Petruskerk aan de Kamerlingh Onneslaan (10-mrt)
1936Opening nieuwbouw Vroom & Dreesmann (30-sep)
1936Sluiting station Heerensingel (1-jan)
1937Oprichting van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen
1937Opening Overdekte zwembad
1938Muziek- (en later balletlerares) Corrie de Wekker verhuist naar woonark "Adinda" aan de Zijlsingel nabij het Utrechtse Veer
1939Telefoon lokaal geautomatiseerd (Centrale Boommarkt); telefoondienst heeft in Leiden 4200 abonnees
1939Eerste verkeerslichten in Leiden bij het kruispunt Breestraat-Noordeinde (Gijselaarsbank)
1939Oude windvaan op nieuwe stadhuistoren aangebracht (2-feb); nieuw carillon

1939Eerste Leidse schuilkelder onder het Stadhuis
1940Begin Tweede Wereldoorlog
1940Vertrokken uit Leiden: M. Toonder en fam., Amsterdam, Frederiksplein 30
1940Sluiting Leidse Universiteit (27-nov)
1940Voltooiing nieuwe stadhuis
1941Invoering persoonsbewijs voor Nederlanders, Nederlandse onderdanen en vreemdelingen (1-mrt)
1941Afdeling Bevolking, Burgerlijke stand en Militaire zaken betrekt als laatste haar lokalen in het nieuwe stadhuis (2-mrt)
1942Verbreding Pelikaanstraat tussen Haarlemmerstraat en Oude Rijn
1942/1943Deportatie van alle joden uit Leiden die niet hadden weten onder te duiken
1942Invoering schoolzwemmen in De Overdekte voor alle lagere scholen
1943Bombardement station en Haverzaklaan (3-jul)
1943Een Duitse jager stort neer in de tuin van het Sint- Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht (24-okt)
1944Bombardement bedoeld voor station Heerensingel op Alexanderstraat/Sophiastraat /Prinsenstraat (10-dec)
1944Twee bombardementen door 16 Typhoons op de Stationsbuurt (11-dec rond 12 uur en rond 16 uur)
1945Einde Tweede Wereldoorlog

1946Eerste personeelsadvertenties voor ponssters bekend met het Hollerith-systeem
1947Volkstelling, aantal inwoners 83.999 (VELL1962)
1948Partieel uitbreidingsplan "Leiden Zuid-West" door de gemeenteraad aangenomen, nog met nieuwe rijksweg 4b er in
1949Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum "Generaal Hoefer" gevestigd in voormalig Pesthuis
1951Eerste reguliere televisie-uitzendingen in Nederland
1952Aantal inwoners 91.632 (VELL1962)
1953Ingebruikneming nieuw station met verhoogde spoorbaan, derde stationsgebouw
1953Spoorbomen bij Rijnsburgerweg voor het laatst gesloten (26-aug)
1953Lange Mare gedempt
1955Ingebruikneming 7 meter hoge glijbaan speeltuin "Om de Doorbraak"
1957Middelstegracht gedempt
1959Sociëteit Minerva voor een belangrijk deel door brand verwoest
1959Uiterstegracht gedempt
1961Sluiting van het Heilige Geest- of Armen Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht
1961Opening nieuwe station Lammenschans
1961Opening van het winkelcentrum Vijf Meiplein-Bevrijdingsplein "De Luifelbaan" (8-sep)
1961De stadstram en de tramlijnen naar Katwijk en Noordwijk van de NZHVM in alle stilte vervangen door busverbindingen (7-okt)
1962Eerste Leidse computer (X1) geplaatst bij de Rijksuniversiteit aan de Stationsstraat
1962De twee ,,Leidse" trams - de Gele en de Blauwe -, welke twee verbindingen met Den Haag in stand hielden, vrijwel geruisloos vervangen door bussen (10-nov)
1962Demping Korte Levendaal
1963Gedeelte Leidse warenmarkt op proef verplaatst naar de Hooglandse Kerkgracht
1964Optreden Pete Seeger in de Stadsgehoorzaal (6-mrt)
1964/1968Demping van de Langegracht
1965Ingebruikneming Vredeskerk
1965Teach-in over Vietnam in De Burcht (29-okt)
1966Annexatie Broek- en Simontjespolder (tbv bouw Merenwijk)
1967Eerste gele NZH-stadsbussen in gebruik genomen (9-sep)
1967Eerste reclame op de Nederlandse televisie
1967Demping Langegracht en Oostdwarsgracht
1967Opening semi-permanente hoofdpostkantoor aan de Geregracht nr 8
1967/1972Aanleg City-ring (aanleg parkeerterrein bij Garenmarkt en Korte Levendaal, doorbraak Sint Jorissteeg, rechttrekken Hooigracht, doorbraak Pelikaanstraat, aanleg wegen Schuttersveld)
1968Eerste Leidse roltrap geplaatst bij de Hema in de Haarlemmerstraat
1969Veemarkt verhuist naar Groenoordhal
1969/1970Afbraak woningen Waardgracht
1970Prof. K. van het Reve raakt als gevolg van de gladheid met zijn auto te water in het Rapenburg (23-jan)
1970Opening eerste Leidse sauna aan de Sint Jacobsgracht
1970Sloop station Heerensingel
1971Oplevering eerste deel Merenwijk
1971Laatste doorvaart Haven-Galgewater
1971Opening Trefcentrum voor Migranten in pand Doezastraat 34
1972Verhuizing Elisabeth-ziekenhuis van de Hooigracht naar Leiderdorp
1973/1974Demping Waardgracht
1976Opening van het winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk (21-mei)
1976Graanbeurs door brand verloren (Burgsteeg)
1976Sloop van het postkantoor aan de Breestraat
1978Sluiting Grofsmederij
1979Sloop Overdekte zwembad; sloop onafgemaakt viaduct aan de Haagse Schouw
1979Actie "Leiden tegen apartheid"
1980Voltooiing Merenwijk
1980Waardgracht weer opengegraven
1980Fusie Leidsch Dagblad met Damiate Pers in Haarlem
1982Aanwijzing van de binnenstad tot beschermd stadsgezicht
1982Vestiging Marokkaanse Moskee Al Hijra in Leiden Zuid-West aan de Rembrandtstraat
1982Oprichting Afdeling Leiden en Oegstgeest van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland
1982Concert Pete Seeger in de Leidse Schouwburg (13-dec)
1983Introductie geldautomaten bij Nutsspaarbank (Schuttersveld en Oude Rijn)
1983Opening eerste Nederlandse kringloopwinkel aan de Volmolengracht 13
1984Opening eerste Leidse parkeergarage bij Digros aan de Langegracht
1984Demontage niet-ontplofte duizendponder Morsweg 1
1988Plaatsing giromaat geldautomaat bij Postkantoor in de Breestraat
1993Hollandse Dagbladcombinatie, met Leidsch Dagblad, ingelijfd door De Telegraaf
1994Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum "Generaal Hoefer" verhuisd naar Delft, voormalige Pesthuis onderdeel van Naturalis
1994Internet demonstratie bij boekhandel Kooyker (2-apr)
1994Aantal inwoners 114.892 (CBS)
1995Minaret op Turkse Moskee Mimar Sinan aan de Curaçaostraat in gebruik genomen
1996Leidsch Dagblad op internet op "http://www.tref.nl/9010/html/ld.htm"
1996Oplevering vierde stationsgebouw
1996Afschaffing schoolzwemmen
1996Beestenmarkt autovrij
1998Leidsch Dagblad op internet op "www.leidschdagblad.nl" (1-dec)
1997Ingebruikneming Stationspleintunnel
1998Oplevering Joop Walenkamptunnel als verbinding tussen Stationsplein en LUMC
1999Opening eerste Nederlandse Weggeefwinkel aan de Hooglandse Kerkgracht 4 (6-jan)

21E EEUW

Leiden Centraal

2004Aantal inwoners 118.702 (CBS)
2010Cameratoezicht in het stationsgebied van Leiden operationeel (dec)
2010Turks Honorair Consulaat gevestigd in het pand Kort Rapenburg 1-3
2012Bouw Marokkaanse Moskee Imam Malik in Leiden-Noord aan de Nieuwe Marnixstraat
2013Kamer van Koophandel Leiden voorgoed gesloten
2014Aantal inwoners 121.163 (CBS)
2016Bouw nieuwe Al Hijra moskee op de hoek van de Ter Haarkade en de Haagweg
2016Doorgang NS-station afgesloten met poortjes (apr)
2016Aantal inwoners 122.612 (buurtmonitor.nl)
2016377 Statushouders in Leiden gehuisvest
2017158 Statushouders in Leiden gehuisvest
2017Inmiddels meer dan 110 bewakingscamera's in station Leiden Centraal (binnen) en meer dan 22 in het stationsgebied (buiten)
2017Opening eerste ondergrondse parkeergarage aan de Lammermarkt
2020Corona epidemie
2021Aantal inwoners 124.096 (buurtmonitor.nl)

Laatst gewijzigd 12 juni 2023